Kvalitet, Miljö & Datasäkerhet

Miljö och Kvalitet

För oss är kvaliteten och miljön helt avgörande. Förutom vår egen miljö och kvalitetspolicy hjälper vi våra kunder att via spårbarhet se till att miljö och kvalitetskrav tillgodoses. Exempel på detta kan vara spårbarhet mellan gård och konsument när det gäller livsmedel. Märkning av emballage för spårbarhet av miljövänliga produkter mm 

Vår miljöpolicy

Labeltec skall verka med ett aktivt miljöarbete i vårt dagliga arbete samt gentemot kunder och samarbetspartner. 


Inom vår verksamhet skall vi

• bedriva vår verksamhet på ett miljömässigt rätt sätt så att användandet av råvaror/naturresurser minskar 
• uppfylla eller överträffa miljökraven i lagar, förordningar och avtal 
• motivera medarbetare till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande. Genom löpande utbildning och information vill
  vi hålla kunskap och intresse på en hög nivå så att medarbetarnas engagemang tas tillvara 
• eftersträva att leverantörer och entreprenörer uppfyller högt ställda miljökrav 
• minska miljöbelastningen från våra transporter, både vid tjänsteuppdrag och varuleveranser, genom val av bästa
  transportsätt ur miljösynpunkt och ökad användning av ny teknik minska vår miljöbelastning på våra kontor 
  genom att 
   - minska användning av energi och material och 
   - ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster samt 
   - hantera vårt avfall på bästa sätt 

Miljöpolicy i praktiken 

Miljöpolicyn styr vårt arbete för en bättre miljö. Så här omsätter vi miljöpolicyn punkt för punkt i den dagliga verksamheten: 

• Minimerar avfall genom källsortering 
• Följer och bevakar de lagar och förordningar som gäller för vår verksamhet 
• Gör egna riskbedömningar för att minimera miljörisker och bedömer miljökonsekvenser vid ändringar av 
  verksamhet eller innan ny verksamhet påbörjas 
• Utbildar personalen i miljöfrågor och engagerar dem i miljöarbetet 
• För tjänsteresor används kollektiva kommunikationer när så är möjligt 
• Vid byte av fordon sker val av nya fordon med beaktande av miljöaspekter. 
• Uppmuntrar inköp av miljöklassade tjänstebilar

GDPR Genaral Data Protection Regulation


Den 25:e maj inträder,som du kanske vet, en ny dataskyddslag i hela Europa, kallad GDPR (General Data Protection Regulation)
– eller på svenska Datasäkerhets-förordningen. 
Med anledning av detta vill vi upplysa dig, som befintlig eller tidigare kund hos oss, om vilken typ av information rörande dig/ditt företag som sparas i våra system.

Dina uppgifter – såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och person-/organisationsnummer – finns tryggt förvarade i vårt ordersystem, och lagras där i upp till max fem år efter senast avslutade uppdrag/beställning. Detta för att på smidigast möjliga sätt kunna fullfölja framtida beställningar och besvara eventuella frågor angående tidigare beställningar.

Eftersom du förekommer i vårt ordersystem, ingår du också i de listor utefter  vilka vi använder för att skicka nyhetsbrev.
Dessa nyhetsbrev skickas ut via e-post, till angiven e-postadress, med oregelbundna mellanrum – men högst en gång var fjortonde dag.

Du hittar mer djupgående information kring Dataskyddsförordningen på dataispektionens sida för dataskydd

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Eller läs informationsbrochyren  


 

KONTAKTA OSS IDAG SÅ HJÄLPER VI ER

klicka här... eller ring  +46 31 751 87 00